Sąlygos ir sutartis

I DALIS. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Programinės įrangos (toliau – Programinė įranga) diegimas į Pirkėjo/Paslaugos gavėjo serverį. Programinė įranga yra atviro kodo, sukurta vykdyti įvairią veiklą internete.

II DALIS. PARDAVĖJO/PASLAUGOS TIEKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
 • 1. Po atlikto užsakymo Pardavėjas/Paslaugos tiekėjas įsipareigoja:
 • 1.1. Įdiegti Programinė įranga į Pirkėjo/Paslaugos gavėjo serverį ir atlikti kitus darbus, pagal įvestus duomenis užsakymo puslapyje.
 • 1.2 Užtikrinti įdiegtos Programinės įrangos tinkamą funkcionavimą.
 • 2. Po apmokėjimo už paslaugas Pardavėjas/Paslaugos tiekėjas įsipareigoja:
 • 2.1. Perduoti Pirkėjui/Paslaugos gavėjui prisijungimo duomenis prie Programinės įrangos administravimo aplinkos.
 • 2.2. Užtikrinti įdiegtos Programinės įrangos tinkamą funkcionavimą.
 • 3. Pardavėjas/Paslaugos tiekėjas neatsako už Programinę įrangą jeigu:
 • 3.1. Pirkėjas/Paslaugos gavėjas netinkamai valdė Programinę įrangą.
 • 3.2. Darė bet kokius Programinės įrangos taisymus ar modifikavimus serveryje.
 • 3.3. Savarankiškai integravo papildomus Programinės įrangos modulius.
 • 3.4. Pirkėjas/Paslaugos gavėjas atidavė prisijungimo duomenis prie elektroninės parduotuvės ir serverio tretiems asmenims.
 • 3.5. Kita veikla, kuri gali trikdyti Programinės įrangos tinkamam funkcionavimui.
 • 4. Supažindinti Pirkėjo/Paslaugos gavėjo atsakingą asmenį kaip naudotis Programine įranga.
 • 5. Apmokymas yra vykdomas el. paštu ir telefonu. Galimas apmokymas pas Pirkėją/Paslaugos gavėją vietoje, prieš tai suderinus įkainius su Pardavėju/Paslaugos tiekėju.
 • 6. Pirkėjui/Paslaugos gavėjui pageidaujant apmokymą vykdyti susitikus, Pardavėjas/Paslaugos tiekėjas turi teisę pareikalauti kompensacijos už atvykimą.
 • 7. Pardavėjas/Paslaugos tiekėjas turi teisę kaupti Programinės įrangos statistiką rinkodaros tikslais, bet neturi teisės jos skleisti tretiems asmenims.
 • 8. Pardavėjas/Paslaugos tiekėjas įsipareigoja, kad Pirkėjo/Paslaugos gavėjo pateikti slaptažodžiai prisijungimui prie serverio nebus perduoti tretiems asmenims.
III DALIS. PIRKĖJO/PASLAUGOS GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
 • 1. Pateikti teisingą Pirkėją/Paslaugos gavėją identifikuojančią informaciją.
 • 2. Talpinti ir administruoti turinį, neprieštaraujantį LR įstatymais uždraustais produktais ar paslaugomis.
 • 3. Pirkėjas/Paslaugos gavėjas prisiima visą atsakomybę dėl serverio resursų naudojimo.
 • 4. Pirkėjui/Paslaugos gavėjui modifikavus ar pakeitus Programinės įrangos kodą Pardavėjas/Paslaugos tiekėjas yra atleidžiamas nuo II dalies 2.2. punkto prisiimtų įsipareigojimų.
IV DALIS. PASLAUGŲ KAINOS
 • 1. Paslaugų kainos skelbiamos Pardavėjo/Paslaugos tiekėjo internetinėje svetainėje. Paslaugų kainos gali būti keičiamos abiejoms šalims atskirai susitarus.
 • 2. Pardavėjas/Paslaugos tiekėjas pasilieka sau teisę keisti įkainius Pardavėjo/Paslaugos tiekėjo interneto svetainėje.
 • 3. Pardavėjas/Paslaugos tiekėjas gali taikyti nuolaidas paslaugoms.
V DALIS. SUTARTIES GALIOJIMAS
 • 1. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas/Paslaugos gavėjas pateikia Pardavėjui/Paslaugos tiekėjui reikiamus prisijungimo slaptažodžius prie serverio.
 • 2. Pardavėjas/Paslaugos tiekėjas gali nutraukti Sutartį Pirkėjui/Paslaugos gavėjui neįvykdžius bent vieno šia Sutartimi keliamo įsipareigojimo.
 • 3. Pirkėjui/Paslaugos gavėjui grąžinamos sumokėtos už Programinės įrangos įdiegimo paslaugą įmokos tik tuomet, jei Sutartis Pirkėjo/Paslaugos gavėjo iniciatyva nutraukiama per 7 (septynias) kalendorinių dienų. Pinigai už domeno (adreso) bei talpinimą serveryje negrąžinami.
VI DALIS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 • 1. Šalys susitaria visus ginčus dėl šios Sutarties sudarymo, vykdymo, pakeitimo, papildymo bei kitus klausimus spręsti tarpusavio susitarimu.
 • 2. Nepasiekus susitarimo per 20 dienų, ginčai toliau sprendžiami kompetentingame teisme pagal LR galiojančius norminius teisės aktus.
 • 3. Ši Sutartis sudaroma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, iš kurių kiekviena šalis pasilieka sau po vieną.

Atnaujinimo data: 2020-03-26